Een ondernemer kan veel geld besparen door op de hoogte te zijn en te blijven van octrooiaanvragen en octrooien op het gebied van de techniek waarop hij of zij actief is.

Octrooirecherches

Een oriënterende recherche heet een onderzoek naar de stand van de techniek en kan van belang zijn om te zien wat er in het verleden op het betreffende gebied al is ontwikkeld. Indien de octrooiaanvragen voor een bepaalde ontwikkeling nooit tot octrooi hebben geleid of de octrooien alweer zijn verlopen, dan is het toegestaan om van deze ontwikkelingen gebruik te maken. Dit kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. De verplichte publicatie van een octrooiaanvraag is door de verschillende wetgevers ook juist bedoeld om anderen te stimuleren bij nieuwe ontwikkelingen. Derhalve is het nuttig om al, voordat een bepaalde ontwikkeling wordt begonnen, een oriënterende recherche te laten uitvoeren om dubbele ontwikkeling te voorkomen. Als reeds een nieuw product is ontwikkeld, dan kan een oriënterende recherche van belang zijn om aan de weet te komen of het nut heeft om hiervoor een octrooiaanvraag in te dienen, omdat een octrooiaanvraag meestal weinig zin heeft als de daarin geclaimde uitvinding grotendeels bekend is.

Een recherche naar bestaande of hangende octrooirechten van anderen heeft nut om te voorkomen dat een op de markt gebracht product weer van de markt moet worden gehaald omdat blijkt dat het product onder een octrooi van een ander valt. De bovengenoemde recherches kunnen worden gerangschikt in de categorie onderwerprecherches, waarbij het onderwerp van de uitvinding uitgangspunt is bij de recherche. Deze recherches zijn over het algemeen het meest uitgebreid en zullen daardoor het meeste kosten. De kosten van een onderwerprecherche zijn op aanvraag beschikbaar en hangen af van de specifieke omstandigheden. Een dergelijke onderwerprecherche dient niet te worden verward met het nieuwheidsonderzoek zoals dat wordt uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau; deze nieuwheidsonderzoeken en de consequenties van het al dan niet aanvragen daarvan zijn wettelijk voorgeschreven en kunnen enkel worden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen instanties.

Naast de onderwerprecherches bestaan nog vele andere, meestal beperkter recherches. Ook recherches vanuit deze andere optiek behoren tot de mogelijkheden. Zo kan een naamrecherche worden uitgevoerd, waarbij een overzicht wordt gegeven van alle octrooiaanvragen die onder een bepaalde naam zijn ingediend. Bij een familierecherche wordt op basis van een octrooiaanvraag gezocht naar corresponderende octrooiaanvragen in andere landen. Bij een statusrecherche wordt nagegaan in welk stadium van de verleningsprocedure een octrooiaanvraag zich bevindt dan wel of een octrooi nog steeds van kracht is of inmiddels is vervallen. Uiteraard zijn nog verdere recherches denkbaar.

Bewaking

Een bewaking zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen van anderen, waaronder (potentiële) concurrenten. Ook hier zijn weer verschillende uitgangspunten mogelijk. Zo kan worden bijgehouden welke nieuwe octrooiaanvragen op een bepaald technisch gebied worden gepubliceerd, terwijl ook de indieningen van een bepaalde concurrent dan wel de verleningsprocedure van een enkele octrooiaanvraag kunnen worden gevolgd. Dit laatste kan van belang zijn om in de gaten te houden wanneer eventueel tegen de verlening van een octrooi kan worden geopponeerd (zie verder onder het kopje Opposities en adviezen) om te voorkomen dat octrooien ten onrechte worden verleend en zo de bewegingsvrijheid voor u en anderen onnodig wordt beperkt.

Rol van de octrooigemachtigde

De Vries & Metman heeft een uitgebreid netwerk van buitenlandse collega-octrooigemachtigden en kunnen u begeleiden op het gehele traject van octrooibescherming in vrijwel alle landen ter wereld.