Alhoewel er geen “wereldoctrooi” bestaat, bestaat er wel een “wereldoctrooiaanvraag”, waarmee met één octrooiaanvraag voor een groot aantal landen in de wereld octrooibescherming kan worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag wordt een internationale aanvraag of PCT-aanvraag genoemd. PCT staat voor Patent Cooperation Treaty. Uiteindelijk moet deze internationale octrooiaanvraag wel worden omgezet in afzonderlijke regionale of nationale octrooiaanvragen, maar de beslissing daartoe kan geruime tijd worden uitgesteld.

De landen die op het ogenblik in een Europese octrooiaanvraag kunnen worden aangewezen zijn: Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië , San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland (incl. Liechtenstein).

Wanneer een PCT-aanvraag

Een PCT-octrooiaanvraag kan echter in het Nederlands bij het NL Octrooicentrum te Rijswijk worden ingediend, zodat via deze route het aanvragen van octrooi in die landen toch nog mogelijk is.
De tweede situatie is die waarbij aan het einde van het prioriteitsjaar weliswaar de wens bestaat om in een redelijk groot aantal landen bescherming aan te vragen, maar nog niet duidelijk is in hoeveel en in welke landen bescherming nodig zal zijn, of de financiële middelen nog ontbreken om in veel landen afzonderlijke octrooiaanvragen in te dienen. Via de PCT-octrooiaanvraag kan tegen relatief lage kosten voor een groot aantal landen voorlopige bescherming worden aangevraagd, terwijl de uiteindelijke beslissing tot het kiezen van landen een aanzienlijke tijd kan worden uitgesteld.

De procedure

Nederlandse ingezetenen kunnen een PCT octrooiaanvraag indienen bij NL Octrooicentrum, en ook bij het Europees Octrooibureau. Standaard worden alle landen die zijn aangesloten bij het PCT-verdrag aangewezen. In de eerste (internationale) fase van de PCT-aanvraag wordt door het Europees Octrooibureau een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd. Tevens wordt een opinie gegeven over de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding. De PCT-aanvraag wordt 18 maanden na de prioriteitsdatum samen met het rapport van het nieuwheidsonderzoek gepubliceerd; de opinie ten aanzien van de octrooieerbaarheid wordt niet gepubliceerd. Op de opinie kan informeel commentaar worden ingediend, maar er vindt geen verdere inhoudelijke correspondentie met de PCT-autoriteit plaats. Eventueel kan tijdens de procedure een zgn. demand worden ingediend. Dit demand dient of binnen drie maanden na het uitbrengen van het rapport van het nieuwheidsonderzoek en de opinie, of binnen 22 maanden na de prioriteitsdatum te worden ingediend. Het indienen van een demand verschaft de mogelijkheid om in de internationale fase te corresponderen met de PCT-autoriteit over de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Het uiteindelijke oordeel van deze PCT-autoriteit kan voordelig zijn wanneer de internationale octrooiaanvraag de nationale fase ingaat. Het uiteindelijke oordeel is na afloop van de internationale fase voor het publiek beschikbaar. Dit geldt ook voor de opinie die is afgegeven te samen met het nieuwheidsrapport over de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding. De internationale fase eindigt 30 maanden na de prioriteitsdatum. In het algemeen is dan wel duidelijk in welke landen uiteindelijk bescherming wenselijk is en kan in deze landen een verzoek worden ingediend voor het opstarten van de nationale fase.

Kosten

De tarieven voor indiening van een PCT-octrooiaanvraag zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De totale kosten van de octrooiaanvragen tot en met octrooiverlening zullen via de PCT-route in het algemeen iets hoger liggen dan bij een directe indiening van afzonderlijke octrooiaanvragen, maar daar staat tegenover dat veel kosten pas in een later stadium behoeven te worden gemaakt, terwijl bij het onverhoopt afbreken van het project tussen 12 en 30 maanden na de prioriteitsdatum de gemaakte kosten voor het aanvragen van octrooibescherming relatief laag zullen zijn. De gemachtigden van De Vries & Metman kunnen u adviseren en begeleiden met betrekking tot internationale octrooiaanvragen.