Voor een ondernemer is het niet alleen belangrijk bescherming aan te vragen voor eigen nieuwe ontwikkelingen, maar ook om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen het ten onrechte verlenen van octrooirechten aan concurrenten door middel van het indienen van een oppositie of een verzoek om advies. De gemachtigden van de Vries & Metman kunnen u adviseren met betrekking tot octrooirechten van derden en bijstaan in geval van opposities en adviezen.

Wanneer bezwaar maken?

De octrooiverlenende instanties die een inhoudelijke verleningsprocedure hebben, proberen hun onderzoek naar de stand van de techniek zo volledig mogelijk te doen. Aangezien een allesomvattend onderzoek praktisch onmogelijk is, bestaat een kans dat voor de beoordeling van de octrooiaanvraag belangrijke informatie wordt gemist. Daarom bestaat in veel landen voor derden de mogelijkheid om deze belangrijke informatie onder de aandacht te brengen van de octrooiverlenende instantie. In sommige landen is het mogelijk om al vanaf de publicatie van een octrooiaanvraag bij de betreffende octrooiverlenende instantie bewijsmateriaal in te dienen waaruit blijkt dat datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd al tot de stand van de techniek behoorde op de indienings- of prioriteitsdatum en dus geen of een beperkter octrooi zou moeten worden verleend. Het nadeel van het vroegtijdig maken van dergelijk bezwaar is dat op de verdere behandeling van dit bezwaar geen invloed meer kan worden uitgeoefend, waardoor het risico bestaat dat het bezwaar ten onrechte wordt verworpen. Slechts bij zeer overtuigend bewijsmateriaal biedt deze mogelijkheid een goede kans op succes.

Een aanmerkelijk grotere kans op succes is aanwezig indien bezwaar wordt aangetekend in de speciaal daarvoor in het leven geroepen oppositieperiode die net voor of juist net na de octrooiverlening begint en waarvan de duur per octrooisysteem kan varië ren van 3 tot 9 maanden. De octrooigemachtigde kan namens de opposant een bezwaarschrift opstellen, indienen en verdedigen. In het bezwaarschrift dient te worden aangegeven en met bewijsmiddelen te worden ondersteund waarom het octrooi niet mag of had mogen worden verleend. Vervolgens begint de oppositieprocedure die uiteindelijk zal worden afgesloten met de beslissing om het octrooi ongewijzigd in stand te houden, het octrooi in gewijzigde (beperkte) vorm in stand te houden of het verleende octrooi te herroepen. Aangezien in de meeste gevallen ook nog beroep mogelijk is, kan een oppositieprocedure enkele jaren in beslag nemen.

Europese situatie (Opposities)

Bij een Europese octrooiaanvraag staat na de octrooiverlening voor derden een termijn van 9 maanden open voor het instellen van oppositie. Alles wat in de oppositieprocedure met het octrooi gebeurt, zoals wijziging of herroeping, heeft effect in alle landen waar het Europese octrooi gevalideerd is. Deze oppositieprocedure vindt dus net als de verleningsprocedure centraal plaats bij het Europees Octrooibureau. Tijdens de verdere levensduur van het Europese octrooi is het weliswaar altijd mogelijk via de rechter de nietigheid van het octrooi in te roepen, maar dan heeft een wijziging of herroeping van het octrooi slechts in het betreffende land effect. Bij serieuze oppositiegronden is het derhalve ook uit kostenoogpunt van belang op tijd een bezwaarschrift in te dienen. Een bewaking van een lopende octrooiaanvraag kan daarbij behulpzaam zijn.

Nederlandse situatie (Opposities)

Sinds in Nederland de octrooiwet per 1 april 1995 is gewijzigd, is het bij octrooiaanvragen die na deze datum zijn ingediend niet meer mogelijk oppositie in te stellen. Wel kan inzake een 6-jarig octrooi om een officieel nieuwheidsonderzoek worden gevraagd. Een Nederlandse octrooiaanvraag die na 1 april 1995 is ingediend is niet inhoudelijk getoetst (zie informatie onder Nederlandse octrooien). NL Octrooicentrum kan echter om een advies worden verzocht over de vraag of een Nederlands octrooi voldoet aan de hiervoor gestelde vereisten. Bijvoorbeeld kan het NL Octrooicentrum een advies geven of de geoctrooieerde materie nieuw en inventief is, zoals wettelijk wordt vereist. Het advies is niet bindend. Een advies van NL Octrooicentrum is verplicht wanneer in een bodemprocedure bij de Haagse rechtbank een nietigheidsactie wordt ingesteld (zie verder onder het kopje Octrooi, en nu?).