Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het verdienen van geld met octrooien. Wist u echter dat de verlening van een octrooi sinds 1 januari 2007 reeds kan leiden tot aanzienlijke fiscale voordelen?

Octrooiverlening

Het is ook mogelijk om een Europees octrooi aan te vragen en zo in Nederland octrooi te verkrijgen. Een Europees octrooi wordt niet automatisch verleend, maar wordt inhoudelijk onderzocht. Het zal daarom veelal langer duren om een Europees octrooi te verkrijgen.

Het verkregen octrooi geeft u het recht om derden gedurende een bepaalde tijd te verbieden het beschreven product te gebruiken, vervaardigen of verkopen of het beschreven proces toe te passen. In plaats van het verbieden, kunt u deze derden ook een licentie verstrekken.

De innovatiebox

Op 1 januari 2007 is de wet “Werken aan Winst” in werking getreden. Met deze wet is een octrooibox geïntroduceerd welke per 1 januari 2010 is omgevormd tot Innovatiebox. De Innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor een octrooi is verleend, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5% in plaats van de reguliere 25,5%.

Om voor deze reductie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van de regeling is dat u octrooi moet hebben dat is verleend na 1 januari 2007. Het is onvoldoende als u een octrooiaanvraag hebt ingediend, maar er nog geen octrooi is verleend. De opbrengsten waarop het bijzondere tarief kan worden toegepast dienen in belangrijke mate hun oorzaak te vinden in het verleende octrooi. Hierbij kan het dus ook gaan om ontvangen royalties of verkoop van een geoctrooieerde technologie.

U dient verder belastingplichtig te zijn voor de vennootschapsbelasting in Nederland en het product of proces (het immateriële activum) zelf te hebben ontwikkeld. Inkoop van technologie of van een octrooi kan niet tot toepassing van de Innovatiebox leiden. De ontwikkeling van het product of proces zelf mag echter in het buitenland hebben plaatsgevonden.

Er bestaat een ondergrens voor de opbrengsten waarop u het gereduceerde tarief van 5% mag toepassen. Voor de ondergrens dienen de opbrengsten uit te komen boven een drempel van 1 maal de ontwikkelingskosten die een directe link met de ontwikkelde innovatie hebben. De ontwikkelingskosten moeten dus worden ingelopen.

De Innovatiebox is facultatief en kan per octrooi worden aangevraagd. U kunt zelf kiezen op welk moment u van de Innovatiebox gebruik wilt maken.

Meer informatie over de Innovatiebox vindt u op de website van NL Octrooicentrum.

Ons advies

Wanneer u bezig bent met de ontwikkeling van een nieuw product of proces is het verstandig contact met ons op te nemen om te bezien of er een octrooiaanvraag moet worden ingediend. Een dergelijke octrooiaanvraag kan een Nederlandse octrooiaanvraag zijn, zodat het zeker is dat octrooi wordt verleend. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het gunstige tarief voor de vennootschapsbelasting.

Daarnaast kunt u contact opnemen met uw fiscaal adviseur voor de fiscale aspecten van de wet “Werken aan Winst”. Desgewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een fiscaal advieskantoor met specifieke expertise ten aanzien van de Innovatiebox.