Algemene voorwaarden

  1. De Vries & Metman (dV&Me) is een maatschap van besloten vennootschappen.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten geven aan de maatschap, aan de vennoten van de maatschap dan wel hun bestuurders, en/of aan personen die werkzaam zijn voor de maatschap in het kader van de dienstverlening door dV&Me. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten, hun bestuurders en personen die werkzaam zijn voor de maatschap is uitgesloten.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 3, mede bedongen ten behoeve van de vennoten van dV&Me, alsmede van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de vennoten en al degenen die voor dV&Me werkzaam zijn of waren.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen US Patent Agents die in dienst zijn bij dV&Me worden ingezet om cliënten te vertegenwoordigen inzake Amerikaanse octrooiaanvragen en Amerikaanse octrooien voor het United States Patent & Trademark Office. De uurtarieven die hiervoor in rekening worden gebracht kunnen werkzaamheden van Europese octrooigemachtigden en US Patent Agents omvatten.
  6. Bij uitvoering van een opdracht mag dV&Me derden inschakelen. Bij de selectie van deze derden zal dV&Me de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. dV&Me is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. dV&Me is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.
  7. Alle opdrachten zullen tegen de tarieven van dV&Me worden uitgevoerd, te bepalen op basis van het ten tijde van de uitvoering geldende uurtarief en vergoedingen voor bepaalde verrichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten van derden en kantoorkosten zullen worden doorberekend. De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen na dagtekening van de factuur. Bij meer dan één opdrachtgever is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk bij dV&Me kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen. Bij niet-tijdige betaling is dV&Me – onverminderd zijn andere rechten uit de wet – bevoegd, naar zijn keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel opdrachten te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever is ermee bekend dat het niet of later aanvangen, opschorten en/of staken van de werkzaamheden c.q. het anderszins door toedoen van de opdrachtgever niet of niet volledig uitvoeren van de opdracht kan leiden tot het niet of niet tijdig aanvragen en/of het vervallen van industriële eigendomsrechten. dV&Me is hiervoor en voor de verdere gevolgen hiervan niet aansprakelijk.
  8. Iedere aansprakelijkheid van dV&Me, op welke grond dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door dV&Me gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering eventueel toepasselijke eigen risico. Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt en dV&Me niettegenstaande de met de opdrachtgever overeengekomen ansprakelijkheidsbeperking voor schade aansprakelijk gehouden wordt, is de aansprakelijkheid van dV&Me beperkt tot het door dV&Me in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 50.000 per gebeurtenis (een samenhangende reeks gebeurtenissen daarbij te beschouwen als één gebeurtenis). ledere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
  9. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en dV&Me is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene voorwaarden (PDF: 190,79 KB)

Disclaimer

Deze website beoogt enkel informatie te verschaffen over intellectuele eigendom in het algemeen en De Vries & Metman in het bijzonder. De Vries & Metman tracht deze informatie actueel te houden.

De Vries & Metman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit de verschafte informatie voortvloeit. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy-beleid

De Vries & Metman neemt de regels met betrekking tot uw privacy in acht. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in verband met de door u aan ons verstrekte opdracht en om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen.

De Vries & Metman behoudt zich het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd te wijzigen.