Algemene voorwaarden

1. De Vries & Metman is een maatschap van besloten vennootschappen.
Onder “dV&Me”wordt in deze algemene voorwaarden de maatschap
De Vries & Metman verstaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die
cliënten geven aan dV&Me en op alle opdrachten die dV&Me verstrekt aan
derden, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband
daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten
behoeve van de vennoten en bestuurders van dV&Me, en alle personen die
werkzaam zijn voor dV&Me, (hierna “aan dV&Me verbonden personen”) alsmede
iedere derde die dV&Me inschakelt in het kader van de dienstverlening
door dV&Me of die in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede
alle rechtsopvolgers onder algemene titel van voornoemde personen. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle opdrachten worden, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
van het Burgerlijk Wetboek, geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door
dV&Me, ook als het de bedoeling is dat deze wordt uitgevoerd door een of
meer aan dV&Me verbonden personen. In afwijking van artikel 7:409 van het
Burgerlijk Wetboek zijn aan dV&Me verbonden personen niet persoonlijk
gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood.
4. Bij uitvoering van een opdracht mag dV&Me derden inschakelen en is
gemachtigd de voorwaarden die in de relatie tussen de derde en dV&Me
gelden te aanvaarden. dV&Me zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan
opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde
betreft. De opdrachtgever zal deze derden niet rechtstreeks aanspreken.
Bij de selectie van deze derden zal dV&Me de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. dV&Me is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen
van deze derden. Opdrachtgever vrijwaart dV&Me en de aan haar verbonden
personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband
houden met de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen alle opdrachten
worden uitgevoerd tegen betaling van de ten tijde van de uitvoering
geldende uurtarieven van dV&Me, vermenigvuldigd met de gewerkte uren,
en vergoedingen voor bepaalde verrichtingen, Kosten van derden en kantoorkosten
zullen worden doorberekend. De betalingstermijn voor facturen is
30 dagen na dagtekening van de factuur. Bij meer dan één opdrachtgever is
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur. Eventuele
klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking
heeft, dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende
factuur schriftelijk bij dV&Me kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan
de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de
factuur te erkennen. Bij gebreke van tijdige betaling is dV&Me gerechtigd
zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen alsmede,
naar zijn keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel
de opdracht te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens
de opdrachtgever. De opdrachtgever is ermee bekend dat het niet of later
aanvangen, opschorten en/of staken van de werkzaamheden c.q. het anderszins
door toedoen van de opdrachtgever niet of niet volledig uitvoeren van
de opdracht kan leiden tot het niet of niet tijdig aanvragen en/of het vervallen
van industriële eigendomsrechten. dV&Me is hiervoor en voor de verdere
gevolgen hiervan niet aansprakelijk.
6. ledere aansprakelijkheid van dV&Me voortvloeiend uit of verband houdend
met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door dV&Me gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag
van het onder de verzekering eventueel toepasselijke eigen risico. Indien
geen verzekeringsuitkering plaatsvindt en dV&Me niettegenstaande de met
de opdrachtgever overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking voor schade
aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid van dV&Me beperkt
tot het door dV&Me in verband met de betreffende opdracht in rekening
gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000 per gebeurtenis
(een samenhangende reeks gebeurtenissen daarbij te beschouwen als één
gebeurtenis). ledere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde
omzet en winst en gemiste besparingen, is uitgesloten. Aanspraken op
schadevergoeding vervallen als deze niet binnen een jaar na ontdekking
daarvan aan dV&Me schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
7. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en dV&Me, alsmede een
eventuele aansprakelijkstelling is onderworpen aan het Nederlands recht.
Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een
geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Deze website beoogt enkel informatie te verschaffen over intellectuele eigendom in het algemeen en De Vries & Metman in het bijzonder. De Vries & Metman tracht deze informatie actueel te houden.

De Vries & Metman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit de verschafte informatie voortvloeit. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy-beleid

De Vries & Metman neemt de regels met betrekking tot uw privacy in acht. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in verband met de door u aan ons verstrekte opdracht en om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen.

De Vries & Metman behoudt zich het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd te wijzigen.