Een merk kan niet enkel voor het Nederlandse grondgebied worden gedeponeerd. Depots gelden altijd voor de gehele Benelux. Een merkdepot voor de Benelux wordt gedaan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag.

Procedure

Een merk wordt gedeponeerd bij het BBIE. In een ambtelijk onderzoek wordt vervolgens vastgesteld of het depot aan alle vereisten voldoet. Daarna wordt het depot door het BBIE gepubliceerd. Houders van oudere merken kunnen binnen 2 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het BBIE tegen een merk dat in rangorde na het merk van de opposant komt dan wel verwarring kan stichten met een merk van de opposant dat als algemeen bekend merk heeft te gelden. Pas na registratie van het merk is het merk beschermd. Het is mogelijk om een spoedinschrijving van een merk te verkrijgen. Indien een merk geregistreerd wordt, is het voor merkhouders van belang een merkenbewaking te laten uitvoeren voor latere depots van Benelux merken, zodat zij tijdig oppositie kunnen instellen tegen een depot.

Op 1 september 2006 trad het nieuwe Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking. Dit nieuwe verdrag vervangt de oude Benelux Merken- en Modellenwetten.

Weigering van merken

In het verleden mocht het BBIE geen enkel depot weigeren, zodat elk gedeponeerd merk werd ingeschreven. Sinds 1 januari 1996 mag het BBIE merken weigeren die geen onderscheidend vermogen bezitten, die misleidend zijn of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Elke weigering betreft het hele merk maar een weigering geldt niet altijd voor alle in het depot genoemde waren of diensten. Tegen een weigering is verweer mogelijk bij het BBIE zelf. Als het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bij zijn weigering blijft, kan er beroep aangetekend worden bij het Gerechtshof in Den Haag, het Hof van Beroep in Brussel of het Court d’Appel te Luxemburg.

Duur van het merkrecht

Indien een merk wordt ingeschreven is de geldigheidsduur 10 jaar gerekend vanaf de depotdatum en kan het onbeperkt voor perioden van 10 jaar worden verlengd.

Verval van het merkrecht

Het recht op een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het merk niet binnen vijf jaar na registratie in gebruik wordt genomen of als het gedurende vijf jaar niet wordt gebruikt. Het gebruik moet betrekking hebben op de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Als een merk vijf jaar lang niet gebruikt is, vervalt het recht op het merk wanneer een derde dat eist. Het merkrecht vervalt niet als de merkhouder het merk (weer) gebruikt na het verstrijken van de termijn van vijf jaar en vóór het instellen van de vordering tot vervallenverklaring van het merk. De merkhouder mag er in dat geval niet van op de hoogte zijn dat een vordering tot vervallenverklaring wordt ingesteld. De aanwezigheid van een geldige reden voor het niet gebruiken van het merk, kan vervallenverklaring voorkomen.

Daarnaast kan het recht op een merk vervallen als de merknaam door toedoen of nalaten van de merkhouder verandert in een soortnaam of doordat de merknaam na inschrijving misleidend is geworden.